Konsultationen

Mötet mellan patient och läkare i samband med hjärta/kärl utredning

Vanligen talar man om ett läkarbesök då man går till doktorn. Läkaren ställer frågor och gör en kroppsundersökning. Med begreppet konsultation lyfter vi fram den stora betydelsen som ligger i mötet mellan patienten och läkaren. Inför mötet finns en tidsram avsatt som det gäller för båda parter att utnyttja på bästa sätt. Patienten har symtom, en sjukdom eller diagnos och har förväntningar och frågor eller så finns en önskan om att kunna göra något själv för sin hälsa och vill ha råd och vägledning. Det kan finnas en oro och rädsla inför eventuella symtom och det är inte alltid lätt att under en kort stund få allt framfört.

Kardiologen (hjärtläkaren) är den som med sin kompetens och sitt handlingssätt skall utreda och behandla tillståndet och svara upp mot frågeställningar. Det innebär att kardiologen under samtalet frågar efter omständigheter som kan ha bidragit till de aktuella problemen och annat som kan vara relevant.
Tidigare sjukdomar kan vara relevanta, ärftliga förhållanden likaså och även sociala och personliga förhållanden. En viktig del i kardiologens inventering blir hur symtom yttrar sig, hur de har utvecklats och vilka mediciner eller annat som har kunnat påverka. Med denna utfrågning med inhämtande av information s k anamnes kommer det fram information och omständigheter som bidrar till den fortsatta handläggningen, utredningen och förhållningssättet. 

Kardiologens kroppsundersökning koncentreras oftast till avlyssning av lungor, hjärta och kärl med stetoskopet. Mot slutet av konsultationen informeras patienten om aktuella fynd. Det bör komma till stånd en dialog om hur man skall gå vidare med utredningar och om eventuell medicinering. Ofta finns det när det gäller hjärt- och kärlsjukdom mycket som patienten själv kan göra för att tillstånd skall förbättras. Det är bra om man kan komma fram till lämpliga mål t ex att sluta röka, motioner lite mera och förbättra kosten. Kardiologen har en motiverande och rådande funktion i detta skede. Om konsultationen får en hög kvalitet så kommer fortsättningen att bli mycket lättare och effektivare för både läkaren och patienten. Onödiga undersökningar och akutbesök kan förebyggas. Patienten bör vara välinformerad och motiverad och efter en konsultation veta vad nästa steg är och hur tillståndet skall skötas både av honom eller henne själv och av sjukvården.

Vi erbjuder om möjligt en koncentrerad utredning vid ett och samma tillfälle där konsultationen är basen. Vid behov kompletteras denna med ett arbetsprov,  ultraljudsundersökning av hjärtat, långtidsregistrering av blodtrycket och långtidsregistrering av hjärtrytmen.