Undersökningar

Läkarundersökningar på Lorensdal

Arbetsprov eller arbets-EKG innebär att EKG registreras i vila, under arbete på testcykeln och efteråt liggande på undersökningsbritsen. Arbetsprovet ger information om hur hjärtat arbetar och vi kan bl a få information om cirkulationen i hjärtats kranskärl. Ibland kan störningar i hjärtrytmen avslöjas vid arbetsprovet. Information fås om arbetsförmågan och om lungfunktionen och om hur blodtrycket reagerar under och efter arbetet. Den vanlig frågeställning vid arbetsprovet är angina pectoris (kärlkramp). Provet kan ge information om hjärtat lider av syre- och näringsbrist under arbetet och ge ett underlag för beslutet om man behöver gå vidare med en mera specifik undersökning av kranskärlen. Arbetsprovet kan också genomföras i syfte att bedöma arbetsförmågan generellt och vara en bra test för den som tänker börja träna eller delta i något ansträngande motionslopp för att bedöma eventuella risker med detta. Arbetsprovet kan betraktas som ett konditionstest och du får reda på hur du presterar i förhållande till din ålder och kön. 

Långtidsblodtryck eller 24-timmars blodtryck innebär att en blodtrycksmanschett fästs på armen. Blodtrycket tas automatiskt med jämna mellanrum under dygnet och ger en uppfattning om blodtrycket under hela mätperioden. Vid avkopplingen analyseras resultatet i en dator och tolkas av läkaren. Undersökningen är mera tillförlitlig än enstaka manuellt uppmätta blodtryck på mottagningen eller i hemmet. Dygnsrytmiken i blodtryckskurvan är av stor vikt för bedömningen av blodtrycket. Går inte blodtrycket ner på ett normalt sätt under natten bör det t ex föranleda ytterligare ställningstaganden och undersökningar. Vissa patienter får alltid högt blodtryck när dom kommer till mottagningen men har normala blodtryck hemma. Ett 24-tim blodtryck avslöjar detta och en onödig medicinering med eventuella biverkningar kan då förhindras. En 24-timmars registrering kan ge information om extraordinära orsaker till högt blodtryck t ex snarkning med andningsuppehåll och om särskilda hormonella störningar. Undersökningen kan alltså få stor betydelse för hur blodtrycket skall behandlas.

Ekokardiografi, Undersökning av hjärtat med ultraljud och Doppler
Med ekokardiografi undersöks hjärtat med ultraljud. Ultraljud sänds in till hjärtat från en givare, en sk transducer, som anläggs på utsidan av bröstkorgen. Ultraljudet reflekteras från strukturer i hjärtat och man kan på så sätt se en rörlig bild på hur hjärtat arbetar. Med denna teknik kan storleken på hjärtrummen och tjockleken på hjärtväggarna bestämmas och man får information om hjärtkamrarnas prestanda. Med tillägg av Dopplerteknik kan blodets rörelser genom hjärtat studeras. Doppler registrerar blodkroppars hastigheter och metoden ger information om blodflödet över hjärtklaffarna mellan kamrarna och om flödet i hjärtats förmak. Några av de vanligaste frågeställningarna som en ekokardiografisk undersökning kan svara på är:
Hur bra pumpfunktion har den vänstra hjärtkammaren? Är det fråga om hjärtsvikt? Finns det tecken på skada, te x genomgången hjärtinfarkt? Finns det läckage eller förträngningar i klaffarna? Vilken betydelse har ett läckage eller en förträngning? Är det dags för operation? Är hjärtväggen förtjockad eller normal? Finns det vid undersökningen tecken på ett ökat blodtryck i lilla kretsloppet, d v s över lungorna, vilket kan tyda på lungsjukdom? Svar på dessa frågor har stor betydelse för hur du som patient behandlas och följs upp inom vården.
Om du har högt blodtryck så är det viktigt att veta om t ex vänstra kammarens muskulatur är förtjockad för i så fall behöver medicineringen och kontrollerna av blodtrycket skärpas.

Långtidsregistrering av EKG, Holter
24-tim-EKG innebär att elektroder kopplas på bröstet till en liten bärbar inspelningsdosa som bärs under ett eller flera dygn. Undersökningen ger en uppfattning om EKG och hjärtrytmen under en längre period. När inspelningen är klar kopplas utrustningen av. Resultatet analyseras i en dator och tolkas av hjärtläkaren. På detta sätt kan störningar i hjärtrytmen avslöjas på ett bättre sätt än vid ett enkelt vilo-EKG. Undersökningen är viktig för att t ex avslöja periodiskt förekommande förmaksflimmer som kan leda till proppar och stroke. Det kan förebyggas med blodförtunnande medicinering.

De undersökningar som vi gör enligt ovan skall alltid kommuniceras i enlighet med mötet mellan patient och läkare för att få en tillräckligt god kvalitet och betydelse för framtiden. Vanligen talar man om ett läkarbesök då man går till doktorn. Läkaren ställer frågor och gör en kroppsundersökning. Med begreppet konsultation lyfter vi fram den stora betydelsen som ligger i mötet mellan patienten och läkaren. Inför mötet finns en tidsram avsatt som det gäller för båda parter att utnyttja på bästa sätt. Patienten har symtom, en sjukdom eller diagnos och har förväntningar och frågor eller så finns en önskan om att kunna göra något själv för sin hälsa och vill ha råd och vägledning. Det kan finnas en oro och rädsla inför eventuella symtom och det är inte alltid lätt att under en kort stund få allt framfört. Och detta gäller även vid Hälsoundersökning som mera har en förebyggande inriktning.

Läkaren är den som med sin kompetens och sitt handlingssätt skall utreda och behandla tillståndet och svara upp mot frågeställningar. Det innebär att läkaren under samtalet frågar efter omständigheter som kan ha bidragit till de aktuella problemen och annat som kan vara relevant.
Tidigare sjukdomar kan vara relevanta, ärftliga förhållanden likaså och även sociala och personliga förhållanden. En viktig del i läkarens inventering blir hur symtom yttrar sig, hur de har utvecklats och vilka mediciner eller annat som har kunnat påverka. Med denna utfrågning med inhämtande av information s k anamnes kommer det fram information och omständigheter som bidrar till den fortsatta handläggningen, utredningen och förhållningssättet. Mot slutet av konsultationen informeras patienten om aktuella fynd. Det bör komma till stånd en dialog om hur man skall gå vidare med utredningar och om eventuell medicinering. Ofta finns det när det gäller hjärt- och kärlsjukdom mycket som patienten själv kan göra för att tillstånd skall förbättras. Det är bra om man kan komma fram till lämpliga mål t ex att sluta röka, motioner lite mera och förbättra kosten. Läkaren har en motiverande och rådande funktion i detta skede. Om konsultationen får en hög kvalitet så kommer fortsättningen att bli mycket lättare och effektivare för både läkaren och patienten. Onödiga undersökningar och akutbesök kan förebyggas. Patienten bör vara välinformerad och motiverad och efter en konsultation veta vad nästa steg är och hur tillståndet skall skötas både av honom eller henne själv och av sjukvården.

Vi erbjuder om möjligt en koncentrerad utredning vid ett och samma tillfälle där konsultationen är basen. Vid behov kompletteras denna med ett arbetsprov,  ultraljudsundersökning av hjärtat, långtidsregistrering av blodtrycket och långtidsregistrering av hjärtrytmen.

Våra erfarna specialistläkare inom Barn- och Ungdomspsykiatri gör utredningar och sätter vid behov in behandling för bland annat ADHD, ADD sömnstörningar och depression.